Jak vyhlásit osobní bankrot a co všechno to obnáší?

Pojem osobní bankrot lze vysvětlit jako určitou situaci v životě člověka, který je neschopen nadále splácet své dluhy – vyhlásí tedy osobní bankrot (krach). Znamená to tedy, že tento jedinec je zbaven dluhů (dle zákona) za pomoci tzv. splátkového kalendáře. Ovšem toto vše se děje za určitých předpokladů! Zmíněná osoba musí být trvale zaměstnaná a být způsobilá splatit nejméně 30% dlužné částky do 5 let. Po dobu 5 let je kromě toho donucen vyjít s měsíčním rozpočtem – představuje tzv. nezabavitelné minimum. Jednoduše: když vyhlásíte osobní bankrot, zbytek vašeho platu (z trvalého zaměstnání) míří přímo na splacení dluhů (podle splátkového kalendáře). Jste tedy „odsouzeni“ žít absolutně z minima.

Insolvenční zákon spravuje (projednání, úpravy) všechny právnické vyhlášky a jednání, které se týkají výše zmíněného osobního bankrotu. Ovšem takový osobní krach není běžným jevem – nutné plnění jistých předpokladů „bankrotujícího“ jedince. V tomto článku tedy bude zmíněno pár hlavních podmínek.

Jste – li zadluženi u více věřitelů, pak se vás osobní bankrot může dotknout. Minimální počet subjektů (kde má člověk vystaven úvěr) je 2 a více.  Zdržení se splátkou vašich dluhů musí být více jak 30 kalendářních dní (po splatnosti). Pamatujte – vyhlášení osobního bankrotu se netýká jedince s několika úvěry, ale s totožným věřitelem. Nedotýká se to ani osob, které mají krytý úvěr zástavou (kauce) – úvěr hypoteční. To tedy znamená, že banka, které dlužíte peníze, smí kauci prodat. Získanými penězi z prodeje dále zaplatit dlužníkovu dlužnou sumu.

Následující podmínkou k prohlášení osobního bankrotu je fakt, že jedinec je ochoten si své dluhy poctivě a řádně splatit. K vypořádání se s dluženou sumou je třeba důvěryhodného a uskutečnitelného záměru. Koncept osobního bankrotu je předložen soudu – tuto organizaci nelze vynechat. O záměru vyhlásit bankrot musí vědět dlužníkova manželka (manžel) – udělují k němu i souhlas. Důvodem takového postupu je následné finanční břímě, se kterým se budou potýkat oba partneři (i zbytek rodiny). Společně s rozhodnutím své dluhy splatit je jednoduché (díky dluhům) dosáhnout okraje svého osobního krachu. Nehledejte tedy v oddlužení východisko, jak skoncovat s otravnými dluhy, které jen neradi splácíte.

Osobní úpadek lze uskutečnit prostřednictví krajského soudu (podle místa bydliště). Nedohodnete – li se s věřiteli na jiném způsobu (posečkat se splátkou apod.) krajskému soudu se nevyhnete. Zde vám bude umožněno ujasnit původ a dopady vašeho osobního bankrotu. V návrhu osobního úpadku je důležité uvést věřitele (všechny) a přesný obnos dlužné sumy. Takovýto typ návrhu na oddlužení (pomocí splátkového kalendáře), smí předložit krajskému soudu výhradně dlužník – nemožné přednést v zastoupení (ani zplnomocněný zástupce).

Soud poté vyhodnotí, zda na něj působíte jako svědomitý dlužník. Lze tomu dopomoci předložením všech nutných listin (svolení manžela/manželky, soupis výdělků, soupis majetku atd.) a mít je samozřejmě v pořádku. Podle těchto potřebných dokumentů následně krajský soud buď k žádosti o osobní bankrot přihlédne, nebo ne. Základním kritériem je fakt, zda je pro vás možné splatit dluh – váš návrh na oddlužení je uskutečnitelný. Věřitelům, u kterých jste zadluženi, musíte zaručit, že obdrží min. 30% své dlužné sumy. Jeví – li se návrh oddlužení jako reálný, žádost krajský soud většinou podpoří schválením osobního úpadku.

Když je vyhověno žádosti, krajský soud předvolá radu všech věřitelů ke společné schůzce. Na tomto setkání se sjednají další kroky – styl splácení dluhů dlužné osoby vůči věřitelům – hlasuje se. Váš osud je v jejich rukou. Odhlasovaný způsob je pro dlužníka i pro soudní instituci je hlavní. Mohou se domluvit na prodeji veškerého vašeho hmotného majetku nebo budete 5 let redukovat své dluhy stálými měsíčními obnosy.

Rozhodne – li se, na setkání věřitelů na splátkách po dobu 5 let plyne z toho pro dlužníka fakt, že bude muset vyžít s částkou životního minima. Ostatní příjmy (nad hranici životního minima) jdou přímo na konto věřitelů. Jedná se i o situaci, kdy neočekávaně přijdete k jisté finanční částce (výhra v loterii, dědictví atd.).

Řádné plnění splátkového kalendáře a správný postup spravuje insolvenční správce – volí ho soud (soupis správců ministerstva spravedlnosti). Toho správce si tedy dlužná osoba v žádném případě nevolí sama. Úlohu insolvenčního správce smí vykonávat pouze jedinec vysokoškolsky vzdělán, trestně bezúhonný, s pojištěnou odpovědností, min. do 2 let (od uvedení do funkce) složí náležité zkoušky (nutné k výkonu povolání).

Uběhne 5 let, kdy jste jednali dle nařízení soudu – dlužníkovi je zůstatek dluhu prominut. Ovšem jen za stavu, kdy dlužná osoba 30% všech dluhů splatila. Zdaří – li se vám poplatit dluhy v předstihu – v ten moment je ukončeno oddlužování.

A teď jedna kladná připomínka – soud má možnost prominout povinnost splátek. Ovšem pouze v případě, kdy něco oslabí snadný proces splácení dluhů (dle kalendáře splátek). Jedná se o situace, kdy na vině narušení nebyla dlužná osoba – tzv. nezaviněné nesplácení! Úkolem soudu je pak ohlídat, aby individuální věřitelé nabyli od dlužníka větší sumu nežli při vyhlášení konkurzu.

Jednotlivé informace o insolvenčních řízeních a seznam všech dosavadních dlužných osob jsou k nahlédnutí online na webových stránkách v tzv. insolvenčním rejstříku. Povinností každého jednotlivce, který osobní úpadek vyhlásil, je stále tyto stránky monitorovat. Prostřednictví takového rejstříku jsou dlužníkům zpravidla doručovány písemnosti a také rozhodnutí soudu. Zajisté tyto dokumenty lze obdržet i běžným způsobem – poštou (obálka s pruhem). Ovšem není dobré na to spoléhat.

Všechny základní informace týkající se průběhu při osobním úpadku se vám snažil osvětlit tento článek. Sama za sebe vám ale přeji, abyste se s něčím takovým raději nikdy nesetkali. Avšak realita bývá krutá. Závěrem si raději odpustím vyzvat vás, abyste nejprve mysleli, než se u někoho zadlužíte – obzvlášť teď, když je před námi čas Vánoc. Vánoce jsou pro většinu lidí nejnáročnější – mediálními prostředky jsme tlačeni k tomu, mít to, co jiní. Již ale nezvážíme, zda na to máme dostatek financí. Zachovejte proto chladnou hlavu, přemýšlejte, upevněte svou vůli a nezoufejte. Od zoufalství vede cesta pouze k více půjčkám. Těm, kteří právě procházejí osobním bankrotem, přeji především pevné nervy. Je to náročné, ale nemějte strach, je to jen na 5 let. Začněte o tomto „chmurném období“ jedné etapy vašeho života smýšlet jako o počátku éry nové – čistý štít.