Nemocenská po finanční stránce

V okamžiku, co zaslechneme slovo „nemocenská“, reagujeme jak smyslů zbavení. Odpočinout si od každodenní pracovní rutiny  – kdo by o tom nesnil.  Jistě je příjemnější tak jednat kvůli čerpání zotavovací dovolené. Rozhodně ne za situace, že jste nemocni a první 3 dny tedy nemáte nárok pobírat plat. Cílem tohoto článku je seznámit se s nemocenskou po její finanční stránce. Opravdu je to tak děsivé? Jakou částku obdržíme? Jak dlouhou lze pobývat na nemocenské? Co vše tato situace pro náš obnáší? Podívejme se na to krok za krokem. V první řadě je třeba si vysvětlit pojem „nemocenská“. Upozorňuji, že předmětem článku je jen nemocenská v obvyklé (nejčastější) formě – nenadálé ochoření zaměstnance. Není tu proto ani zmínka o ošetřování, finanční pomoci v době mateřství aj.

Pojem nemocenská vlastně ani není slovo. Vzniklo díky chybnému skloňování jeho gramatického tvaru.  Správný tvar je „nemocenské“ – neutrální tvar. Kdežto jazyk český pojem upravil na „nemocenskou“ (tvaru ženského) a tato forma zlidověla.

Pro pracovníka začíná právo na nemocenské přesně 22. kalendářní den. Po celou tuto dobu přetrvává na pracovní neschopnost, kterou doporučil jeho ošetřující lékař. Než skončí prozatímní určená pracovní neschopnost, má zaměstnanec stále nárok na nemocenské. Avšak pro tuto situace existuje hraniční limit – max. 380 kalendářních dní od započetí prozatímní pracovní neschopnosti.

Právoplatný zaměstnavatel je povinen svému pracovníkovi (v takovém případě) vyplácet po období prvních 21 kalendářních dní (od počátku dočasné pracovní neschopnosti) plat. Nemocný jedinec ovšem musí být v pracovním svazku a je za něj odváděno zdravotní pojištění. Tato suma je však zaměstnavatelem vyplácena teprve od 4. dne od vzniku pracovní neschopnosti.

Pojďme se zvolna přenést k samotnému vypočítání nemocenského. Výměra probíhá pomocí obyčejného výpočetního vzorce. Výpočtem z denního vyměřovacího základu se stanoví dávka nemocenské. Najít denní vyměřovací základ není složité – podíl započitatelného příjmu (zúčtován zaměstnanci v rozhodném období) a počet započitatelných kalendářních dní (spadají do téhož rozhodného období). Touto metodou se zrodí tzv. denní výměr – v zápětí projde 3 možnými způsoby snížení (redukce).

Pokaždé na začátku kalendářního roku vyhlašuje MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) výše zmíněné 3 možné redukční hranice – ve Sbírce zákonů, formou Sdělení. Pro letošní rok je pro I. stupeň hranice redukčního výměru (dále jen HRV) stanovena částka ve výši 863 Kč. Stupeň II. HRV představuje sumu 1295 Kč. Poslední, III. stupeň HRV, je tvořen částkou 2 589 Kč.

Snižování (redukce) dávky v zápětí probíhá určitým způsobem – započte se do 90% denního vyměřovacího základu I. redukční hranice. Mezi I. a II. redukční hranicí denního vyměřovacího základu se připočítává jen 60% z jeho části. A posléze se do nemocenské započítává 30% z části vyměřovacího základu (náleží mezi II. a III. hranici redukce. Pokud je výše denního výměru ještě více vysoká (než uvádí hranice III.), procentuálně se nebere v potaz.

Rovných 60% denního vyměřovacího základu tvoří dávky nemocenského pojištění (vypláceno od 22. kalendářního dne po dobu dočasné pracovní neschopnosti).

Pracovník je povinen svému zaměstnavateli doručit žádost o vyplacení dávky. V opačném případě nedostane zaměstnanec nic. O žádost je možné zpravidla požádat u odborného nebo obvodního lékaře. Dále je žádost opatřena (provede zaměstnavatel) podklady a tiskopisy – nutné k přesnému nařízení zákonitého nároku na dávku nemocenského. Všechny tyto podklady poté zaměstnavatel zašle místní okresní správě sociálního zabezpečení – péče o nemocenské pojištění pro zaměstnance. Nedílnou a významnou částí takto poslané složky je také legitimně ustanovený formulář – vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o volně dostupnou či stažitelnou (internet) přílohu. Úkolem formuláře je možnost zaměstnavatele předložit započitatelné výdělky zaměstnance (v rozhodném období) + množství dní nezapočitatelných (ve stejném časovém rozmezí). Kompetentní úřad poté smí (dle těchto podkladů) dopočítat velikost výše dávky, kterou si nemocný pracovník může nárokovat.

O nemocenské je to tedy stručně všechno, co je nutné znát. Máte – li s jeho vyplácení zkušenosti, alespoň jste si jednoduchým výčtem toho nejpodstatnějšího vše utřídili. Je – li tomu naopak, a tuto situaci máte ještě před sebou, ať vám jsou poskytnuté informace ku prospěchu! Především vám přeji, aby slovo „nemocenská“ nenašlo ve vašem životě uplatnění.